Intern reglement

1. Woordverklaring

 • Dojo: oefenzaal
 • Tatami: judomat
 • Judoka: beoefenaar van de judosport
 • Judogi: judokledij

 

2. Trainingen

 • De trainingen gaan door op dinsdag, donderdag en vrijdag in de parketzaal van het sportcentrum Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te Wachtebeke.
Groep Dinsdag Donderdag Vrijdag
5 tot 11 jaar 18u45 tot 19u45 18u45 tot 19u45
11 tot 99 jaar 18u45 tot 20u00 18u45 tot 20u15 19u00 tot 21u00
Competitietraining + graadverhogingen 20u00 tot 20u45  

 

3. Bestuur

 • Onze club bestaat uit volgende bestuursleden:
Naam Functie
Kenneth Genbrugge Voorzitter en wedstrijdsecretaris, Vertrouwenspersoon
Mariska Denoyette Secretaris
Yves Hulpsecretaris
Kim De Brabander Penningmeester
Sander Van Hamme Bestuurslid
Shakira Van De Walle Vertrouwenspersoon
Fibe De Pauw Bestuurslid
Kurt De Brabander Bestuurslid

 

4. Technisch sportief comité

 • Het technisch sportief comité bestaat uit volgende leden.
Naam Functie
Rony De Brabander Hoofdtrainer, Trainer A
Kurt De Brabander Jeugdsportbegeleider
Marc Verschaffel Trainer B
Sander Van Hamme Aspirant initiator
Cedric Van Hamme Aspirant initiator
Kyllian Genbrugge Aspirant initiator
Fibe De Pauw
Kenny Versompel
Jarno Franck

 

5. Algemeen

 • Elk lid van Judoclub Wachtebeke kent de voorschriften van dit intern reglement en volgt deze ook op.
 • De hoofdtrainer of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige (judoka of toeschouwer) indien deze zich niet gedraagt naar dit intern reglement of de algemene regels van wellevendheid.
 • Onwetendheid van deze reglementen zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden.
 • Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging. zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd. Deze statuten zijn raadpleegbaar via het Belgisch staatsblad of kunnen opgevraagd worden bij het bestuur.

 

6. Lidmaatschap en lesgeld

 • Het lidgeld is vastgesteld door het bestuur van judoclub Wachtebeke en omvat de aansluiting bij de Vlaamse Judofederatie (VJF), verzekering en lesgeld.
 • Het lidgeld bedraagt: lesgeld € 85 per jaar of € 45 per 6 maanden, jaarlijkse vergunning € 40 vanaf 6 jaar of € 22 tot zes jaar (kleutervergunning)
 • Het bestuur behoudt zich het recht om elke aansluiting of verlenging te weigeren.
 • Het lidmaatschap dient te worden verlengd in de maand die voorafgaat aan diegene waarin het lidmaatschap vervalt. Ieder lid wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
 • Het lidgeld dient steeds vooraf en tijdig betaald te worden.
 • Leden die trainingen niet regelmatig bijwonen of zelfs enige maanden niet aanwezig zijn moeten steeds het volledige lidgeld. Dit lidgeld kan tevens niet worden teruggevorderd.
 • Een lid kan tijdelijk, of zelfs voor altijd geweigerd worden tot het bijwonen van en het meedoen aan de trainingen.
 • Enkel leden die in orde zijn met het lidgeld en de vergunning voor de lopende periode worden toegelaten op de tatami. Geen geldige vergunning betekent geen verzekering, dus niet trainen.

 

7. Kledij en hygiëne

 • De judogi moet steeds in zuivere toestand zijn. Dit wil zeggen dat de judogi na een training wordt verlucht en regelmatig gewassen wordt.
 • De tatami wordt altijd betreden met een propere judogi en op blote voeten.
 • Initiatieleden mogen hun proeflessen voldoen in gewone sportieve kledij zonder metalen.
 • De vrouwelijke judoka’s dragen onder de judogi een wit T-shirt. Geen topjes of diep uitgesneden T-shirts.
 • Lengte van het kostuum, de broekspijpen komen minstens tot aan de enkels en de mouwen minstens tot aan de polsen. Dit is conform de reglementering van de IJF (internationale judo federatie), en voor de veiligheid.
 • De gordel wordt correct geknoopt volgens de regels. Indien je dit niet kan als startende judoka kan je altijd hulp vragen aan trainers, bestuursleden of oudere judoka’s op de tatami.
 • Op de tatami draag je geen juwelen, piercings of andere scherpe metalen. Lange haren worden in een staart samengebonden met een rekker zonder metaal.
 • Op weg van en naar de dojo zijn pantoffels of schoenen verplicht.
 • Je zorgt voor een propere hygiëne van je lichaam. Je bent proper gewassen, handen en voeten moeten proper zijn bij het betreden van de mat, en de nagels kort geknipt zodat je jouw partner niet verwond.
 • Verwondingen worden vooraf verzorgd. Indien je een wondje oploopt tijdens de training, laat je die onmiddellijk verzorgen aan de tafel. De verbandkist mag enkel gebruikt worden door iemand van het bestuur of de trainers.
 • De judogi wordt enkel gedragen in de dojo. Verplaatsingen van en naar de dojo gebeuren in gewone kledij.
 • Indien een judoka niet voldoet aan bovenstaande hygiënische normen, zal deze onmiddellijk van de tatami gestuurd worden.

 

8. Trainingsverloop

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de training. Indien je toch later de tatami op komt, ga je eerst naar de trainer om aan te geven waarom je te laat bent, deze zal je dan begroeten en vervolgens kan je starten met de training.
 • Elke les komt de judoka zelf zijn vergunning scannen aan de computer. Indien een judoka dit vergeet betekent dit dat de judoka niet aanwezig was op de les, en bijgevolg ook geen aanwezigheid heeft staan voor de verhoging van gordel.
 • De voertaal van de club is Nederlands. De lessen gaan door in het Nederlands en de leden worden ook verwacht deze taal te beheersen.
 • Bij het betreden en verlaten van de tatami moet steeds gegroet worden.
 • De tatami wordt tijdens de les enkel verlaten na toestemming van de trainer.
 • Er dient gestreefd te worden naar de grootste mogelijke stilte tijdens de training, zowel door judoka’s als door de toeschouwers. Uiteraard kan er wel een woordje gezegd worden tijdens een oefening, maar als de trainers uitleg geven is iedereen stil.
 • Op de tatami zijn slechts 2 manieren van zitten toegestaan: namelijk geknield of kleermakerszit. Als je rechtop staat ga je ook nergens tegenaan leunen.

 

9. Graadverhogingen

 • De toelating tot een examen voor een graadverhoging is steeds een beslissing van de trainers.
 • De examens hebben plaats op een tijdstip beslist door de trainers. Zij brengen de kandidaten persoonlijk op de hoogte.
 • Voorwaarden om toelating te krijgen tot het examen:
  • Vereiste lesmateriaal voldoende kennen
  • Minimum aantal lessen hebben bijgewoond
  • Vereiste leeftijd hebben
  • Gedrag en inzet van de judoka is goed
 • Wie geslaagd is voor een examen ontvangt een diploma als bewijs van vaardigheid door de club. Hierna kan tegen vergoeding een gordel van de nieuwe graad kopen. De judoka is vrij zelf een gordel in de correcte kleur te kopen.
 • De club zal na een geslaagd examen ook de graadverhoging melden aan de VJF.

 

10. Algemene gedragsregels

 • Judo vereist respect. Respect voor de trainers, respect voor je partner en respect voor de bestuursleden. Raadgeving en berisping van de trainers hoeven geen tegenspraak. Er wordt op geen enkele wijze wordt onbeschoft bedrag getolereerd.
 • Wangedrag en pesten wordt niet toegelaten in onze club en zal bestraft worden met sancties. Deze sancties gaan van verwittigingen, tijdelijke schorsing tot definitieve uitsluiting uit de club.
 • Elk ongewenst seksueel gedrag is totaal onaanvaardbaar. Hiermee wordt verstaan verbaal, non verbaal en lichamelijk seksueel gedrag. In het bijzonder elk seksueel getint gedrag tegenover minderjarigen. Bestuurders, trainers en hogere graden dienen maturiteit te tonen in de omgang met jongeren teneinde een pedagogisch verantwoorde begeleiding.

  Bestuursleden en trainers die kennis menen te hebben van inbreuken op deze gedragscode, hebben de plicht om dit onmiddellijk te melden aan de vertrouwenspersoon in het bestuur zodat dit zo snel mogelijk kan aangepakt worden.

  Inbreuken op deze gedragscode worden niet getolereerd en zullen leiden tot tijdelijke of definitieve opschorting van het lidmaatschap. Alsook kan dit gedrag aangegeven worden bij de gerechtelijke instanties.

 

11. Gedragsregels voor ouders en toeschouwers

 • Mama’s en papa’s mogen tijdens de training plaatsnemen op een door de trainer aangewezen plaats in de dojo.
 • De trainer kan steeds beslissen geen toeschouwers toe te laten in de dojo.
 • Toeschouwers houden zich aan de algemene regels van beleefdheid. In deze niet nageleefd worden kan de toeschouwer uit de dojo verwijderd worden.
 • In de dojo heeft de trainer de leiding. Toeschouwers mogen niet tussenkomen tijdens de les of praten met de kinderen.

 

12. Rechten en plichten van de leden

 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten die door de club georganiseerd worden.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen.
 • Zij hebben de plicht om het bestuur in kennis te stellen als hun gegevens veranderen. Bijvoorbeeld nieuw telefoonnummer, adreswijziging, …
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de interne reglementen alsook de reglementen van de Judofederatie (VJF).

 

13. Wijzigingen intern reglement

Van de wijzigingen zullen we steeds een aankondiging doen op onze website, en in onze dojo. U kan de laatste versie van onze intern reglement ook steeds terugvinden op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 01/08/2018.

Oudere versies van ons intern reglement zullen in ons archief opgeslagen worden. Stuur ons een e-mail als u deze wenst te raadplegen.